ŞCOALA DE STUDII AVANSATE
ACADEMIA ROMÂNĂ

 

                                 Regulament admitere

 

      Pentru înscriere la colocviul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele documente:
- cerere de înscriere - formular tip (Anexa 1);
- fişa de înscriere - formular tip (Anexa 2);
- copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport, etc);
- documente copii conform cu originalul - certificarea conformității cu originalul se poate face de către biroul doctorate (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele în original):
• certificat de naştere, copie;
• certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie;
• diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie;
• diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii;
• diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii;
• alte certificate care atestă pregătire universitară şi /sau postuniversitară în domeniu, copii;
− absolvenţii de studii universitare de masterat sau de lungă durată, promoţia anului în curs, pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat/de lungă durată;
− candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei;
- certificat de competenţă lingvistică, copie, (nivelul minim B2 sau echivalent, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei);
- curriculum vitae - model european (Partea I - a: CV, Partea a II – a: descrierea activităţii ştiinţifice);
- lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales;
- propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia – 1 - 2 pagini, formular tip (Anexa 3);
- o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul de admitere;
- adeverinţă de salariat în cazul în care candidatul este angajat;
- declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat;
- declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului
Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

 

Lista cu numărul de locuri disponibile
pentru înscrierea la doctorat în anul universitar 2024-2025

Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu", Bucureşti
Nr. Numele şi prenumele Nr. doctoranzi la data Poziţia în cercetare şi în Nr. locuri disponibile
Crt conducătorului de doctorat de 20.03.2024 activitatea didactică Fără bursă Cu bursă
1 ANGELESCU Daniel-George 1 CS I - AR 0 1
2 IONIŢĂ Gabriela-Elena 1 CS I - AR 1 1
3 PÂRVULESCU Viorica 0 CS I - AR 1 0
4 SPĂTARU Niculae 2 CS I - AR 1 0
5 TĂNĂSESCU Speranţa-Valeria 1 CS I - AR 1 1
6 MITRAN Raul-Augustin 1 CS II - AR 0 1
7 ATKINSON Irina 0 CS II - AR 0 1
8 VOICESCU Mariana 0 CS II - AR 0 1
9 MUŞUC Adina Magdalena 0 CS II - AR 1 0
TOTAL 5 6
Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni, Iaşi
Nr. Numele şi prenumele Nr. doctoranzi la data Poziţia în cercetare şi în Nr. locuri disponibile
Crt conducătorului de doctorat de 20.03.2024 activitatea didactică Fără bursă Cu bursă
1 SIMIONESCU Bogdan 1 Academician, CS I - AR 0 1
2 CAZACU Maria 3 Membru corespondental AR, CS I - AR 0 1
3 COŞERI Sergiu 1 CS I - AR 0 1
4 DĂMĂCEANU Mariana Dana 2 CS I - AR 0 2
5 DINU Maria Valentina 1 CS II - AR 0 1
6 FUNDUEANU CONSTANTIN Gheorghe 0 CS I - AR 0 1
7 LAAKSONEN Aatto 2 CS I - AR 0 1
8 MARIN Luminiţa 3 CS I - AR 0 1
9 MIHAI Marcela 2 CS II - AR 0 1
10 NIŢĂ Loredana Elena 3 CS I - AR 0 1
11 PINTEALĂ Mariana 3 CS I - AR 0 2
12 SPIRIDON Iuliana 1 CS I - AR 0 1
13 BREBU Mihai Adrian 0 CS II - AR 0 1
14 POPESCU Maria Cristina 1 CS II - AR 0 1
15 POPESCU Carmen Mihaela 0 CS II - AR 0 1
TOTAL 0 17
Institutul de Chimie "Coriolan Drăgulescu", Timişoara
Nr. Numele şi prenumele Nr. doctoranzi la data Poziţia în cercetare şi în Nr. locuri disponibile
Crt conducătorului de doctorat de 20.03.2024 activitatea didactică Fără bursă Cu bursă
1 CSEH Liliana 1 CS I - AR 0 1
2 SZERB Elisabeta-Ildyko 2 CS I - AR 0 1
TOTAL 0 2


Calendar 2024


Înscrierea la colocviul de admitere 2 - 6 Septembrie
Colocviul de admitere 10 - 16 Septembrie
Rezultate 18 Septembrie


 


Școala Doctorală de Științe Chimice ©2024