ŞCOALA DE STUDII AVANSATE
ACADEMIA ROMÂNĂ

 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate combină componenta de formare avansată cu cea de cercetare științifică. Domeniul de doctorat Chimie pune la dispoziția studenților doctoranzi un program de pregătire avansată pe baza unui plan de învățământ ce cuprinde discipline care au ca obiectiv abordarea într-un context unitar a problemelor legate de formarea unui cercetător capabil să realizeze cercetări de înalt nivel în contextul metodei științifice și să valorifice rezultatele cercetării prin proiecte, publicare și comunicare, toate în acord cu principiile eticii și integrității academice, a deontologiei cercetării și a dreptului de proprietate intelectuală. Planul de învățământ este flexibil și actualizat periodic în acord cu noutățile specifice domeniului de cercetare și de cerințele fiecării generații de studenți doctoranzi.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE

1. PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT - 2023-2024

Denumire Discipline impuse

Semestrul I

Semestrul II

Finalizare

ECTS

Ore
curs

Ore seminar

Ore
curs

Ore seminar

AN I

1. Etică și integritate academică

8

16

 

 

Colocviu

5

2. Metode de caracterizare structurală a compușilor chimici

32

24

 

 

Examen

10

3. Metode de caracterizare a materialelor

32

24

 

 

Examen

10

4. Metodologia cercetării, prelucrarea datelor experimentale și elaborarea materialelor științifice

 

 

8

24

Colocviu

6

5. Redactarea și managementul proiectelor de cercetare științifică

 

 

12

24

Colocviu

7

6. Examen de specialitate în domeniul tezei de doctorat

 

 

12

24

Examen

7

Total ore și ECTS an I

72

64

32

72

 

45


1. ETICA ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Coordonatori: Jr. Narcis PRICOB, Dr. Habil. Marcela MIHAI

1.       Identificarea valorilor și conceptele de etică relevante pentru procesul cercetării științifice

2.       Cunoașterea aspectelor etice legate de etica cercetării particulare unui protocol de cercetare, consimțământul informat în cercetare

3.       Aspectele etice legate de protocolul de cercetare pe animale

4.       Identificarea unui comportament științific inadecvat

2. METODE DE CARACTERIZARE STRUCTURALĂ A COMPUȘILOR CHIMICI

Coordonatori:

-        Spectroscopie în infraroșu - Dr. Habil. Cristina Maria POPESCU

-        Spectrometrie RMN - Dr. Călin DELEANU

-        Rezonanța electronică de spin - Dr. Habil. Gabriela IONITA

-        Difracția de raze X - Dr. Irina ATKINSON

  1. Cunoașterea principiul metodelor și a echipamentelor specifice
  2. Însușirea de noțiuni privind tipurile de probe și metodele de pregatire a acestora
  3. Însușirea de noțiuni teoretice și practice privind rezultate specifice fiecărei tehnici pentru caracterizarea a diferiți compuși micro și macromoleculari
  4. Interpretarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor cercetării în funcţie de rezultatele obținute

3. METODE DE CARACTERIZARE A MATERIALELOR

Coordonatori:

-        Tehnici microscopice - Dr. Mihai ANASTASESCU (AFM), Dr. Jose CALDERON MORENO (SEM)

-        Metode termice - Dr. Habil. Mihai BREBU (ATG), Dr. Habil. Liliana CSEH (DSC)

-        Metode optice - Dr. Anton AIRINEI (UV-Vis), Dr. Mariuca GARTNER (elipsometrie)

  1. Cunoașterea principiul metodelor și a echipamentelor specifice
  2. Însușirea de noțiuni privind tipurile de probe și metodele de pregatire a acestora
  3. Însușirea de noțiuni teoretice și practice privind rezultate specifice fiecărei tehnici pentru caracterizarea materialelor
  4. Interpretarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor cercetării în funcţie de rezultatele obținute

4. METODOLOGIA CERCETĂRII, PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE ȘI ELABORAREA MATERIALELOR ȘTIINȚIFICE

Coordonatori: Dr. habil. Luminița MARIN

1.       Inţelegerea principiilor metodologice specifice cercetării științifice; Etapele cercetării științifice

2.       Organizarea cercetării pe etape de lucru şi stabilirea metodelor de colectare, analiză şi prelucrare statistică a datelor.

3.       Interpretarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor cercetării în funcţie de ipoteza formulată.

4.       Prezentarea datelor experimentale. Pregătirea și susținerea unei prezentări științifice

5.       Metodologia de elaborare și publicare a unei lucrări științifice

5. REDACTAREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CERCETARE

Coordonatori: Dr. Narcisa MARANGOCI, Dr. Marcela MIHAI

1.       Cunoaşterea rigorilor şi standardelor ştiinţifice necesare pentru a redacta un proiect de cercetare

2.       Site-ul UEFISCDI: căutare competiții proiecte, depuneri de propuneri de proiecte

3.       Structura unei propuneri de proiect, elemente de bază

4.       Cunoașterea principiilor de management și a instrumentelor de monitorizare a unui proiect

5.       Abilitatea de a concepe și redacta un proiect de cercetare științifică

6. EXAMEN DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL TEZEI DE DOCTORAT

Coordonatori: conducătorul de doctorat și un cercetător cu experiență în domeniul tezei

1.       Cunoaşterea publicațiilor relevante specifice domeniului tezei de doctorat

2.       Cunoștinte necesare pentru cercetarea științifică în domeniul tezei de doctorat

3.       Însușirea de noțiuni teoretice și practice în domeniul tezei de doctorat

4.       Aprofundarea cunoştintelor privind metodele şi tehnicile de cercetare științifică în domeniul tezei de doctorat


2. PROGRAMUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

An I

1. Activitate de cercetare ştiinţifică

x

Colocviu

5

2. Proiect de cercetare ştiinţifică

 

x

Colocviu

10

Total ECTS an II

15

An II

1. Activitate de cercetare ştiinţifică

x

Colocviu

40

2. Raport de cercetare nr.1

 

x

Colocviu

20

Total ECTS an II

60

An III

1. Activitate de cercetare ştiinţifică

x

Colocviu

40

2. Raport de cercetare nr.2

 

 

x

Colocviu

20

Total ECTS an III

60

Total general ECTS

180


ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Comisia de evaluare: conducătorul de doctorat și membrii comisiei de îndrumare

Indicatorii de evaluare a activității științifice și a progresului studiilor cuprind:

-        susținere rapoarte conform graficului stabilit

-        realizare de lucrări științifice și susținerea sau publicarea acestora,

-        participare la conferințe și workshop-uri naționale sau internaționale de specialitate,

-        redactarea de capitole de carte,

-        contribuții la realizare de invenții, etc.

PROIECT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Comisia de evaluare: conducătorul de doctorat și doi cercetători cu experiență în domeniul tezei

-        proiectul va cuprinde: liniile directoare ale viitoarei teze, stadiul cunoașterii în domeniu, obiectivele studiului, metodologia de cercetare vizată, graficul activităților prevăzute, rezultate preliminare obținute, etc.

-        prezentarea proiectului este publică; invitația este tranmisă prin email în cadrul instituției în care are loc susținerea proiectului

RAPOARTE DE CERCETARE

Comisia de evaluare: conducătorul de doctorat și doi cercetători cu experiență în domeniul tezei

-        cele două rapoarte de cercetare conțin rezultate originale obținute în timpul studiilor universitare de doctorat, cu discutarea lor în contextul cercetărilor la nivel internațional în domeniu

-        conducătorul de doctorat decide asupra conținutului și formei rapoartelor de cercetare

-        prezentarea rapoartelor de cercetare este publică; invitația este tranmisă prin email în cadrul instituției în care are loc susținerea proiectuluiȘcoala Doctorală de Științe Chimice ©2024